2 º ESO

domingo, 10 de marzo de 2019

LA LETRA G


1. Completa con G, GU, GÜ o J.
hormi....eo  -  a.....eno  -  ....eolo....ía  -  extran....ero  -  e.....ercitar  -  .....eranio  -  pira.....ismo  -  mensa....e  -  a.....edrez  -  cerra.....ería  -  re.....illa  -  .....esto  -  ma.....ia    ......erra  -  ci......eña  -  aler....ia  -  tecnolo......ía  -  .....irnalda  -  ......iso  -  ......eometría  vi.....ésimo.

2. Completa estas palabras y escribe la regla ortográfica que sigue cada grupo.
a) ....eólogo  -  le....ítimo  -  .....esto. 
b) a....ente  -  emer....ente  -  mar.....en.
c) oxí....eno  -  artilu....io  -  verti....inoso.
d) enco.....er  -  prote....er  -  exi....ir.